ថ្នាក់ខ្មែរ

នៅក្នុងថ្នាក់ខ្មែរពួកយេីងបានរៀនពីវេយ្យាករណ៍ ហេីយវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នោះគឺបានសិស្សានុសិស្ស​ស្រាវជ្រាវហេីយយកមកធ្វេីបទបង្ហាញពីវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់នោះ

  1. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1ODA2NTMyNDRa/details
  2. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0NDE2NTk3MDZa/details
  3. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0Mzk0ODQ3OTZa/details
  4. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1NzQzMjQwOTha/details
  5. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0NDE3MTc0NTRa/details
  6. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc0NDEwNDg5NDla/details
  7. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1NTA2MTAxODha/details
  8. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1NDUzOTM3NjVa/details
  9. https://classroom.google.com/c/MjQ0MjU4ODI5MDRa/p/Mjc1Nzg2OTIzOTha/details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *